Subtle Interventions Sardinia Island

When viewed in an idiosyncratic mirror image, transforming water into land, the map of the Mediterranean looks like a large island with several sizeable lakes, most prominently, Corsica, Sardinia, Sicily, Crete and Cyprus, the huge Adriatic peninsula and a plethora of smaller water basins.

The concept of deformation, belonging in one form of another to the fields of geology, cartography, meteorology, mathematics (deformation theory) and visual arts, besides those already engaged and probably a few others, stands in an uneasy relation with our civilisational preference for the form (whose obvious Aristotelian sources won’t be a concern).

Deformation, or deformity, to be exacter, is to be avoided and is only neutral in scientific descriptions. Deformation is marked and marred by a disfiguring and a degradation, a debasement of a form, a downturn from the self-evidently higher realm of formality and formation (the obvious Biblical sources of which valuation, a sanctity of creation, including Christian devaluation of the physical form to be transcended into a more unalterable one, also do not affirm deformation, except in the practice of pity for the deformed).

Yet, human cognition hinges on deformation (the sciences tell us). Without the reduction and multi-step transformation of sensual stimuli, also conceivable as translation, conscious participation in the world would be impossible. Similarly, the emergence of the world, geological formation, would not have occurred if its previous states hadn’t been deformed.

These – and their parallels in other domains – can hardly be viewed as subtle interventions. The extent to which sensual stimuli are deformed to be processable by consciousness is likely to remain eternally unknown, while reconstructions of the Earth’s distant past draw maps of an unrecognisable planet, expect in its general contour. Deformation can be ‘diagnosed’ as such only to the extent that a deformed (source) form remains recognisable.

Subtle Interventions Malta Island

Subtle Interventions are artistic operations situated in open spaces on the island Malta. They are attempts of fitting into its historical, geographical, and social specificity. 5 artists and 5 unique artistic interventions.

Humans are rooted in culture — they react to it, interpret it and transform it. When we encounter cultural structures different than ours, we face the unknown. Our interpretations always relate to our personal experience and knowledge gained prior to such encounters. Nevertheless, our transformations should not destroy or make permanent changes. As creators working in natural and cultural environments we ought to be sensitive and subtle in action — and that indeed was the foundation of the Subtle Interventions project.

For our interventions we have chosen a special place — the capital of the European Year of Cultural Heritage. Malta is where influences used to fluctuate and accumulate — where we can easily observe how material, immaterial, natural and digital heritage overlap and evolve. It is the place with which we have decided to initiate intercultural and interdisciplinary dialogue. The artist take various artistic strategies which together constitute a wide spectrum of interventions in existing space as performative and transitory installations. It is not just the spatial context that gains importance this way: the cultural context — the history of the place’s golden age and the following commercialisation and environment degradation due to tourism. One trail that turned out to be interesting for the artists was the collision of their presuppositions, stereotypes, and well-known facts about the island and the country with the spaces, light, climate, colours they had actually found. Beauty versus ugliness, nature versus civilisation. Perceiving the past and reacting to it in the present. Looking from a distance. Filtering and altering. Alienation.

Subtelne interwencje to działania artystyczne w otwartej przestrzeni na wyspie Malta. To próby kulturowego wpisania się w historyczno/geograficzno/społeczną specyfikę wyspy. 5 artystów i 5 różnych interwencji artystycznych.

Człowiek jest istotą zakorzenioną w kulturze – reaguje na nią, interpretuje i przekształca. W zetknięciu z innymi strukturami kulturowymi stajemy w obliczu nieznanego. Nasze interpretacje wiążą się zawsze z naszym osobistym doświadczeniem, wiedzą zdobytą dla tego spotkania, Nasze przekształcenia nie powinny jednak niszczyć, wprowadzać stałej zmiany, Jako twórcy działający w otoczeniu naturalnym i kulturowym powinniśmy działać wrażliwie, subtelnie. Takie też było założenie projektu Subtelne interwencje. Dla interwencji wybraliśmy miejsce szczególne – stolicę Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Malta jest miejscem gdzie zmieniały i nawarstwiały się wpływy. Gdzie wyjątkowo wyraźnie zaznacza się przenikanie i ewoluowanie dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego i cyfrowego. Właśnie z tym miejscem postanowiliśmy wejść w międzykulturowy i interdyscyplinarny dialog. Każdy z artystów podejmuje inne strategie artystyczne, które tworzą szerokie spektrum interwencji w przestrzeni zastanej, jako instalacje o charakterze ulotnym i performatywnym. Ważny staje się nie tylko kontekst miejsca ale również kontekst kulturowy wynikający z historii okresu jej świetności oraz procesu komercjalizacji i degradacji środowiska dla potrzeb turystyki. Ciekawym tropem dla artystów stało się zderzenie wyobrażeń o wyspie i państwie, kontrast stereotypów i ogólnie znanych faktów z zastaną przestrzenią, światłem, klimatem, kolorami. Odszukiwanie miejsc i sytuacji jako inspiracji.

Piękno vs brzydota, natura vs cywilizacja, kultura i historia. Odczuwanie przeszłości i współczesne na nią reagowanie. Spojrzenie z dystansu. Filtrowanie i alteracja. Inność.

about project

Art research and discuss a subtle interventions in the meaning of associations with significations of the place.

Face our heritage with the heritage of the space and to find significant differences to our country.